٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش SQL وجود اپراتور

اپراتور SQL وجود دارد از EXISTSاپراتور برای آزمایش وجود هرگونه رکورد در یک پرس و جو استفاده می شود. EXISTSاپراتور درست اگر زیر پرس و جو می گرداند یک یا چند رکورد. نحو موجود است SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE EXISTS…

محمد یوسفی

19 آگوست 2021

اپراتور SQL وجود دارد

از EXISTSاپراتور برای آزمایش وجود هرگونه رکورد در یک پرس و جو استفاده می شود.

EXISTSاپراتور درست اگر زیر پرس و جو می گرداند یک یا چند رکورد.

نحو موجود است

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر مجموعه ای از جدول “محصولات” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:


SQL EXISTS نمونه ها

دستور SQL زیر TRUE را برمی گرداند و عرضه کنندگان با قیمت محصول کمتر از 20 را لیست می کند:

مثال

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price < 20);

دستور SQL زیر TRUE را برمی گرداند و عرضه کنندگان را با قیمت محصول معادل 22 لیست می کند:

مثال

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price = 22);

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه