٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش SQL Self Join

SQL Self Join پیوستن به خود یک پیوست معمولی است ، اما جدول با خود پیوند خورده است. Self Join Syntax SELECT column_name(s) FROM table1 T1, table1 T2 WHERE condition; T1 و T2 نام مستعار جداول جدول برای یک جدول هستند. پایگاه داده…

محمد یوسفی

19 آگوست 2021

SQL Self Join

پیوستن به خود یک پیوست معمولی است ، اما جدول با خود پیوند خورده است.

Self Join Syntax

SELECT column_name(s)
FROM table1 T1, table1 T2
WHERE condition;

T1 و T2 نام مستعار جداول جدول برای یک جدول هستند.


پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در این آموزش ما از پایگاه داده نمونه Northwind معروف استفاده خواهیم کرد.

در زیر مجموعه ای از جدول “مشتریان” آمده است:


مثال SQL Self Join

دستور SQL زیر با مشتریانی از یک شهر مطابقت دارد:

مثال

SELECT A.CustomerName AS CustomerName1, B.CustomerName AS CustomerName2, A.City
FROM Customers A, Customers B
WHERE A.CustomerID <> B.CustomerID
AND A.City = B.City
ORDER BY A.City;

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه