٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش توابع SQL COUNT () ، AVG () و SUM ()

توابع SQL COUNT () ، AVG () و SUM () COUNT()تابع تعداد ردیف که منطبق بر یک معیار مشخص شده را برمی گرداند. COUNT () نحو SELECT COUNT(column_name) FROM table_name WHERE condition; AVG()تابع مقدار متوسط یک ستون عددی را برمی…

محمد یوسفی

15 آگوست 2021

توابع SQL COUNT () ، AVG () و SUM ()

COUNT()تابع تعداد ردیف که منطبق بر یک معیار مشخص شده را برمی گرداند.

COUNT () نحو

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

AVG()تابع مقدار متوسط یک ستون عددی را برمی گرداند.

AVG () نحو

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

SUM()تابع جمع کل یک ستون عددی را برمی گرداند.

SUM () نحو

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر مجموعه ای از جدول “محصولات” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:


COUNT () مثال

دستور SQL زیر تعداد محصولات را پیدا می کند:

مثال

SELECT COUNT(ProductID)
FROM Products;

توجه: مقادیر NULL محاسبه نمی شود.


AVG () مثال

عبارت SQL زیر قیمت متوسط ​​همه محصولات را پیدا می کند:

مثال

SELECT AVG(Price)
FROM Products;

توجه: مقادیر NULL نادیده گرفته می شود.


پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر مجموعه ای از جدول “OrderDetails” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:


SUM () مثال

دستور SQL زیر مجموع فیلدهای “Quantity” را در جدول “OrderDetails” پیدا می کند:

مثال

SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails;

توجه: مقادیر NULL نادیده گرفته می شود.

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه