٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش توابع SQL MIN () و MAX ()

توابع SQL MIN () و MAX () MIN()تابع کوچکترین مقدار ستون انتخاب شده است. MAX()تابع بزرگترین مقدار از ستون انتخاب شده است. MIN () نحو SELECT MIN(column_name) FROM table_name WHERE condition; MAX () نحو SELECT MAX(column_name) FROM table_name WHERE condition;…

محمد یوسفی

15 آگوست 2021

توابع SQL MIN () و MAX ()

MIN()تابع کوچکترین مقدار ستون انتخاب شده است.

MAX()تابع بزرگترین مقدار از ستون انتخاب شده است.

MIN () نحو

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

MAX () نحو

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر مجموعه ای از جدول “محصولات” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:


MIN () مثال

بیانیه SQL زیر قیمت ارزان ترین محصول را پیدا می کند:

مثال

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
FROM Products;

MAX () مثال

بیانیه SQL زیر قیمت گران ترین محصول را پیدا می کند:

مثال

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
FROM Products;

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه