٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش مقادیر SQL NULL

ارزش NULL چیست؟ فیلدی با مقدار NULL فیلدی است که هیچ مقداری ندارد. اگر فیلدی در یک جدول اختیاری باشد ، می توان یک رکورد جدید را وارد کرد یا یک رکورد را بدون افزودن مقداری به این فیلد به…

محمد یوسفی

9 آگوست 2021

ارزش NULL چیست؟

فیلدی با مقدار NULL فیلدی است که هیچ مقداری ندارد.

اگر فیلدی در یک جدول اختیاری باشد ، می توان یک رکورد جدید را وارد کرد یا یک رکورد را بدون افزودن مقداری به این فیلد به روز کرد. سپس ، فیلد با مقدار NULL ذخیره می شود.

توجه: مقدار NULL با مقدار صفر یا فیلدی که دارای فاصله است متفاوت است. فیلدی با مقدار NULL فیلدی است که هنگام ایجاد رکورد خالی مانده است!


چگونه می توان مقادیر NULL را آزمایش کرد؟

امکان آزمایش مقادیر NULL با عملگرهای مقایسه مانند = ، <، یا <> وجود ندارد.

ما باید به جای آن از عملگرهای IS NULLand IS NOT NULLاستفاده کنیم.

IS NULL نحو است

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NULL;

نحو NULL نیست

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL;

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر مجموعه ای از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:


اپراتور IS NULL

از IS NULLعملگر برای آزمایش مقادیر خالی (مقادیر NULL) استفاده می شود.

SQL زیر کلیه مشتریان دارای مقدار NULL را در قسمت “آدرس” لیست می کند:

مثال

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NULL;
SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NOT NULL;

 

نکته: همیشه از IS NULL برای جستجوی مقادیر NULL استفاده کنید.


IS اپراتور NULL نیست

از IS NOT NULLعملگر برای آزمایش مقادیر غیر خالی (نه مقادیر NULL) استفاده می شود.

SQL زیر کلیه مشتریان دارای مقدار را در قسمت “آدرس” لیست می کند:

مثال

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NOT NULL;

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه