٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

اپراتورهای SQL AND ، OR و NOT

اپراتورها  SQL AND ، OR و NOT بند  WHERE را می توان  ترکیب با AND، ORو NOTاپراتور. ANDو ORاپراتورها در حال به سوابق فیلتر بر اساس بیش از یک شرط استفاده می شود: ANDنمایش اپراتورها یک رکورد اگر تمام شرایط از هم جدا…

محمد یوسفی

8 آگوست 2021

اپراتورها  SQL AND ، OR و NOT

بند  WHERE را می توان  ترکیب با AND، ORو NOTاپراتور.

ANDو ORاپراتورها در حال به سوابق فیلتر بر اساس بیش از یک شرط استفاده می شود:

  • ANDنمایش اپراتورها یک رکورد اگر تمام شرایط از هم جدا AND درست است.
  • در ORصورتی که هر یک از شرایط جدا شده با ORآن TRUE باشد ، اپراتور یک رکورد را نمایش می دهد .
  • NOTنمایش اپراتور یک رکورد در صورتی که شرط (بازدید کنندگان) این درست نیست.

و نحو

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

یا نحو

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

نه نحو

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

جدول زیر جدول کامل “مشتریان” را از پایگاه داده نمونه Northwind نشان می دهد:


AND مثال

دستور SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” که کشور “آلمان” و شهر “برلین” است انتخاب می کند:

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND City='Berlin';

OR مثال

دستور SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” که شهر “برلین” یا “مونشن” است انتخاب می کند:

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin' OR City='München';

دستور SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” که کشور “آلمان” یا “اسپانیا” است انتخاب می کند:

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' OR Country='Spain';

مثال نیست

دستور SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” که کشور “آلمان” نیست انتخاب می کند:

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany';

ترکیب AND ، OR و NOT

همچنین می توانید عملگرهای AND، ORو NOTعملگرها را ترکیب کنید .

عبارت SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” که کشور “آلمان” است انتخاب می کند و شهر باید “برلین” یا “München” باشد (از پرانتز برای ایجاد عبارات پیچیده استفاده کنید):

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');

عبارت SQL زیر همه زمینه ها را از “مشتریان” انتخاب می کند که کشور آنها “آلمان” و “ایالات متحده” نیست:

مثال

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA';

منبع

مطالب مرتبط

0 دیدگاه