٪۴۰ تخفیف تابستانه شروع شد! بزرگترین حراج سال ما

به ما بپیوندید

آموزش تکرار آرایه جاوا اسکریپت

روش های تکرار آرایه بر روی هر مورد از آرایه ها کار می کنند. Array.forEach () این forEach()روش برای هر عنصر آرایه یک بار یک تابع (یک عملکرد برگشتی) را فراخوانی می کند. مثال const numbers = [45, 4, 9, 16,…

محمد یوسفی

19 جولای 2021

روش های تکرار آرایه بر روی هر مورد از آرایه ها کار می کنند.


Array.forEach ()

این forEach()روش برای هر عنصر آرایه یک بار یک تابع (یک عملکرد برگشتی) را فراخوانی می کند.

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 txt += value + "<br>";
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

مثال بالا فقط از پارامتر مقدار استفاده می کند. مثال را می توان به صورت زیر نوشت:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value) {
 txt += value + "<br>";
}

Array.map ()

این map()روش با انجام یک تابع روی هر عنصر آرایه ، یک آرایه جدید ایجاد می کند.

این map()روش تابع را برای عناصر آرایه بدون مقادیر اجرا نمی کند.

این map()روش آرایه اصلی را تغییر نمی دهد.

این مثال هر مقدار آرایه را در 2 ضرب می کند:

مثال

const numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
const numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value * 2;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

هنگامی که یک تابع فراخوانی فقط از پارامتر مقدار استفاده می کند ، پارامترهای شاخص و آرایه را می توان حذف کرد:

مثال

const numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
const numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value) {
 return value * 2;
}

Array.filter ()

این filter()روش یک آرایه جدید با عناصر آرایه ایجاد می کند که یک آزمون را پشت سر می گذارد.

این مثال یک آرایه جدید از عناصر با مقدار بزرگتر از 18 ایجاد می کند:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
const over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value > 18;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

در مثال بالا ، عملکرد برگشتی از پارامترهای شاخص و آرایه استفاده نمی کند ، بنابراین می توان آنها را حذف کرد:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
const over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value) {
 return value > 18;
}

Array.reduce ()

این reduce()روش برای تولید (کاهش آن به) یک مقدار واحد تابعی را بر روی هر عنصر آرایه اجرا می کند.

این reduce()روش از چپ به راست در آرایه کار می کند. همچنین ببینید reduceRight().

این reduce()روش آرایه اصلی را کاهش نمی دهد.

این مثال مجموع تمام اعداد را در یک آرایه پیدا می کند:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {
 return total + value;
}

توجه داشته باشید که این تابع 4 آرگومان می گیرد:

 • کل (مقدار اولیه / مقدار برگشتی قبلی)
 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

مثال بالا از پارامترهای شاخص و آرایه استفاده نمی کند. می توان آن را دوباره نوشت:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value) {
 return total + value;
}

این reduce()روش می تواند مقدار اولیه را بپذیرد:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction, 100);

function myFunction(total, value) {
 return total + value;
}

Array.reduceRight ()

این reduceRight()روش برای تولید (کاهش آن به) یک مقدار واحد تابعی را بر روی هر عنصر آرایه اجرا می کند.

این reduceRight()آرایه از راست به چپ کار می کند. همچنین ببینید reduce().

این reduceRight()روش آرایه اصلی را کاهش نمی دهد.

این مثال مجموع تمام اعداد را در یک آرایه پیدا می کند:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers1.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {
 return total + value;
}

توجه داشته باشید که این تابع 4 آرگومان می گیرد:

 • کل (مقدار اولیه / مقدار برگشتی قبلی)
 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

مثال بالا از پارامترهای شاخص و آرایه استفاده نمی کند. می توان آن را دوباره نوشت:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers1.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value) {
 return total + value;
}

Array.every ()

every()روش چک اگر تمام مقادیر آرایه یک آزمون منتقل می کند.

این مثال بررسی می کند که آیا همه مقادیر آرایه بزرگتر از 18 هستند:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value > 18;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

هنگامی که یک تابع فراخوانی فقط از پارامتر اول (مقدار) استفاده می کند ، سایر پارامترها را می توان حذف کرد:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value) {
 return value > 18;
}

آرایه. بعضی ()

some()روش چک اگر برخی از مقادیر آرایه یک آزمون منتقل می کند.

این مثال بررسی می کند برخی از مقادیر آرایه بزرگتر از 18 باشد:

مثال

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let someOver18 = numbers.some(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value > 18;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

Array.indexOf ()

این indexOf()روش در یک آرایه مقدار یک عنصر را جستجو می کند و موقعیت خود را برمی گرداند.

توجه: مورد اول دارای موقعیت 0 ، مورد دوم دارای موقعیت 1 و غیره است.

مثال

آرایه مورد “Apple” را جستجو کنید:

const fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
let position = fruits.indexOf("Apple") + 1;

نحو

Array.indexOf() اگر مورد پیدا نشد -1 را برمی گرداند.

اگر مورد بیش از یک بار وجود داشته باشد ، موقعیت وقوع اول را برمی گرداند.


Array.lastIndexOf ()

Array.lastIndexOf()همان است Array.indexOf()، اما موقعیت آخرین وقوع عنصر مشخص را برمی گرداند.

مثال

آرایه مورد “Apple” را جستجو کنید:

const fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
let position = fruits.lastIndexOf("Apple") + 1;

Array.includes ()

ECMAScript 2016 Array.includes()به آرایه ها معرفی شد . این به ما اجازه می دهد تا بررسی کنیم که آیا یک عنصر در یک آرایه وجود دارد (از جمله NaN ، برخلاف indexOf).

مثال

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.includes("Mango"); // is true

نحو

Array.includes () اجازه می دهد تا مقادیر NaN را بررسی کنید. بر خلاف Array.indexOf ().

Array.includes () در Internet Explorer و Edge 12/13 پشتیبانی نمی شود.

اولین نسخه های مرورگر با پشتیبانی کامل عبارتند از:


Array.find ()

این find()روش مقدار اولین عنصر آرایه را که یک تابع آزمایش را منتقل می کند ، برمی گرداند.

این مثال اولین عنصر بزرگتر از 18 را پیدا می کند (مقدار آن را برمی گرداند):

مثال

const numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
let first = numbers.find(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value > 18;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

Array.find()در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی شود. اولین نسخه های مرورگر با پشتیبانی کامل عبارتند از:


Array.findIndex ()

این findIndex()روش شاخص اولین عنصر آرایه ای را که یک تابع آزمایش را منتقل می کند ، برمی گرداند.

این مثال شاخص اولین عنصر بزرگتر از 18 را پیدا می کند:

مثال

const numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
let first = numbers.findIndex(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
 return value > 18;
}

توجه داشته باشید که این تابع 3 آرگومان می گیرد:

 • ارزش مورد
 • فهرست مورد
 • خود آرایه

Array.findIndex()در مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی شود. اولین نسخه های مرورگر با پشتیبانی کامل عبارتند از:


Array.from ()

این Array.from()روش یک شی Ar Array را از هر شی با خاصیت length یا هر شی قابل تکرار بازمی گرداند.

مثال

یک آرایه از یک رشته ایجاد کنید:

Array.from("ABCDEFG")  // Returns [A,B,C,D,E,F,G]

Array.Keys ()

این Array.keys()روش یک شی Ar Array Iterator را با کلیدهای یک آرایه برمی گرداند.

مثال

یک شی Array Iterator ، حاوی کلیدهای آرایه ایجاد کنید:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
const keys = fruits.keys();

for (let of keys) {
 text += x + "<br>";
}

منبع

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها